ประวัติของ “เพลงชาติไทย” – Thai National Anthem

สำหรับ เพลงชาติไทย (Thai National Anthem) นั้นได้เกิดจากการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” (Siam) มาเป็น “ประเทศไทย” (Thailand) ทำให้ต้องแก้ไขบทร้องในเพลงชาติขึ้นมาใหม่ โดยในครั้งนั้นได้มีการประกวดเนื้อเพลงและแต่งให้เข้ากับทำนองเพลงชาติเดิม โดยในการประกวดในครั้งนั้น (ปีพ.ศ. 2482) มีผู้ส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการได้คัดเลือกบทเนื้อร้องของ “หลวงสารานุประพันธ์” เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแก้ไขบางส่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

และในวันที่ 10 ธันวาคม 2482 รัฐบาลจึงได้ประกาศ “รัฐนิยมฉบับที่ 6” ให้ใช้ทำนองเพลงชาติของพระเจนดุริยางค์ตามแบบที่มีอยู่ในกรมศิลปกรส่วนเนื้อร้องเพลงชาติให้ใช้บทเพลงของหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งประพันธ์ขึ้นในนามของกองทัพบก ซึ่งเป็นเพลงชาติที่เราได้ฟังกันอยู่ทุกวัน

ชมเพลงชาติไทยใน YouTube

สำหรับเพลงชาติไทยเราขับร้องดังนี้*

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

English translations*

Thailand unites its people with flesh and blood,

Nation of the people; belonging to the Thais in every respect.

Long maintained [has been] the independence,

Because the Thais seek, and love, unity.

Thais are peace-loving, But at war we’re no cowards.

Sovereignty will not be threatened.

They will sacrifice every drop of their blood to contribute to the nation,

Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah.

ส่วนเพลงชาติเดิม ซึ่งเป็นชาติสยาม ซึ่งเพลงชาติไทยนั้น ได้แต่งเนื้อหาการขับร้องให้เหมือนเดิม มีดังนี้

ชมเพลงชาติสยามใน YouTube

เพลงชาติสยาม ฉบับราชการ พ.ศ. 2477

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง

ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า

สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา

รวมรักษาสามัคคีทวีไทย

บางสมัยศัตรูจู่โจมตี

ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่

เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท

สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา

อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย

น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า

เอกราษฎร์คือเจดีย์ที่เราบูชา

เราจะสามัคคีร่วมใจ

รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี

ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้

เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย

สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย

เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิต

รักษาสิทธิ์อิสสระ ณ แดนสยาม

ที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายาม

ปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมา

แม้ถึงไทยไทยด้อยจนย่อยยับ

ยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้า

ควรแก่นามงามสุดอยุธยา

นั้นมิใช่ว่าจะขัดสนหมดคนดี

เหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทย

มิให้ใครเข้าเหยียบย่ำขยำขยี้

ประคับประคองป้องสิทธิ์อิสสระเสรี

เมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตาย

จะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่น

ว่าไทยมั่นรักชาติไม่ขาดสาย

มีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงทั้งชาย

สยามมิวายผู้มุ่งหมายเชิดชัยไชโย

ที่มาจาก (Source from): Wikipedia, account.payap.ac.th, Wikisource.org